Tryck

Train Train Ltd / Evagora Pallikaridi / 8820 Polis / Cypern

Ansvarig för innehållet: P. Freisberg

E-postadress: hallo@nachtzug.net
Telefon: +357 77 78 788470

Registreringsnummer: ΗΕ 441352
Momsnummer: CY10441352F

Anonymiserad besöksstatistik

Du har möjlighet att förhindra att åtgärder som du vidtar här analyseras och kopplas samman. Detta skyddar din integritet, men hindrar också ägaren från att lära sig av dina handlingar och förbättra användbarheten för dig och andra användare.

Integritetspolicy

Introduktion

Med följande dataskyddsförklaring vill vi informera dig om vilka typer av personuppgifter (nedan även kallade "uppgifter") som vi behandlar, i vilket syfte och i vilken omfattning. Dataskyddsdeklarationen gäller för all behandling av personuppgifter som utförs av oss, både som en del av tillhandahållandet av våra tjänster och i synnerhet på våra webbplatser, i mobilapplikationer och inom externa online-presenter, till exempel våra profiler i sociala medier (nedan gemensamt kallade "online-erbjudande").

De termer som används är inte könsspecifika.

Status: 23 augusti 2021

Innehållsförteckning

Ansvarig

P. Freisberg
Train Train Ltd / Evagora Pallikaridi / 8820 Polis / Cypern

E-postadress: hallo@nachtzug.net.

Telefon: +357 77 78 788470

Tryck: https://nachtzug.net/impressum/.

Översikt över bearbetningen

I följande översikt sammanfattas de typer av uppgifter som behandlas och ändamålen med behandlingen av dem och hänvisar till de registrerade.

Typer av uppgifter som behandlas

 • Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser).
 • Uppgifter om innehåll (t.ex. uppgifter i onlineformulär).
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).
 • Metadata/kommunikationsdata (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider).
 • Uppgifter om avtal (t.ex. avtalets föremål, villkor, kundkategori).

Kategorier av berörda personer

 • Kommunikationspartner.
 • Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).

Ändamålen med behandlingen

 • Spårning av affilierade företag.
 • Tillhandahållande av vårt onlineutbud och användarvänlighet.
 • Direktmarknadsföring (t.ex. via e-post eller post).
 • Feedback (t.ex. insamling av feedback via ett onlineformulär).
 • Kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Profiler med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler).
 • Säkerhetsåtgärder.
 • Tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice.
 • Hantera och svara på förfrågningar.

Relevanta rättsliga grunder

Nedan hittar du en översikt över de rättsliga grunderna i GDPR som ligger till grund för vår behandling av personuppgifter. Observera att utöver bestämmelserna i GDPR kan nationella dataskyddsbestämmelser gälla i ditt eller vårt bosättnings- eller hemvistland. Om mer specifika rättsliga grunder skulle vara relevanta i enskilda fall kommer vi att informera dig om dessa i dataskyddsdeklarationen.

 • Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO) - Den registrerade har gett sitt samtycke till behandling av personuppgifter om honom eller henne för ett eller flera specifika ändamål.
 • Uppfyllande av avtal och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b. DSGVO) - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att genomföra åtgärder som vidtagits före avtalstillfället på den registrerades begäran.
 • Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO) - Behandlingen är nödvändig för att tillgodose den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts legitima intressen, utom när dessa intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

Nationella bestämmelser om dataskydd i TysklandUtöver dataskyddsbestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen gäller nationella bestämmelser om dataskydd i Tyskland. Till dessa hör framför allt lagen om skydd mot missbruk av personuppgifter vid databehandling (Federal Data Protection Act - BDSG). BDSG innehåller särskilt särskilda bestämmelser om rätten till information, rätten till radering, rätten till invändning, behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, behandling för andra ändamål och överföring samt automatiserat beslutsfattande i enskilda fall, inklusive profilering. Dessutom regleras behandling av uppgifter för ändamål som rör anställningsförhållandet (§ 26 BDSG), särskilt när det gäller upprättande, genomförande eller avslutande av anställningsförhållanden samt arbetstagarnas samtycke. Dessutom kan dataskyddslagar i de enskilda delstaterna vara tillämpliga.

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig i förhållande till risken i enlighet med de rättsliga kraven, med beaktande av den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, omständigheter och ändamål samt de olika sannolikheterna för att den ska inträffa och omfattningen av hotet mot fysiska personers rättigheter och friheter.

Åtgärderna omfattar särskilt att säkerställa uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet genom att kontrollera fysisk och elektronisk tillgång till uppgifterna samt tillgång till, tillträde till, utlämnande av, tillgång till, säkerställande av tillgänglighet till och åtskillnad av uppgifterna. Vi har också inrättat förfaranden för att säkerställa att de registrerades rättigheter utövas, att uppgifter raderas och att svar på komprometterade uppgifter ges. Dessutom tar vi redan hänsyn till skyddet av personuppgifter vid utveckling eller val av hårdvara, programvara och förfaranden i enlighet med principen om dataskydd, genom teknisk utformning och genom dataskyddsvänliga standardinställningar.

SSL-kryptering (https)För att skydda dina uppgifter som överförs via vårt onlineerbjudande använder vi SSL-kryptering. Du kan känna igen sådana krypterade anslutningar genom prefixet https:// i adressraden i din webbläsare.

Radering av uppgifter

De uppgifter som behandlas av oss kommer att raderas i enlighet med de rättsliga kraven så snart som deras samtycken som tillåts för behandlingen återkallas eller andra tillstånd upphör att gälla (t.ex. om syftet med behandlingen av dessa uppgifter har upphört eller om de inte längre behövs för ändamålet).

Om uppgifterna inte raderas på grund av att de behövs för andra och lagligt tillåtna ändamål, begränsas behandlingen av dem till dessa ändamål. Det vill säga uppgifterna blockeras och behandlas inte för andra ändamål. Detta gäller t.ex. uppgifter som måste bevaras av handels- eller skattelagstiftningsskäl eller vars lagring är nödvändig för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Som en del av våra integritetsmeddelanden kan vi ge användarna ytterligare information om radering och lagring av uppgifter som är specifika för behandlingen.

Användning av cookies

Cookies är textfiler som innehåller data från besökta webbplatser eller domäner och som lagras av en webbläsare på användarens dator. En cookie används främst för att lagra information om en användare under eller efter dennes besök i ett onlineutbud. Den lagrade informationen kan till exempel omfatta språkinställningar på en webbplats, inloggningsstatus, en kundvagn eller var en video har setts. Termen cookies omfattar även annan teknik som utför samma funktioner som cookies (t.ex. när användaruppgifter lagras med hjälp av pseudonyma online-identifierare, även kallade "användar-ID").

Följande typer av kakor och funktioner kan särskiljas:

 • Tillfälliga cookies (även sessionscookies): Tillfälliga cookies raderas senast när användaren har lämnat erbjudandet och stängt sin webbläsare.
 • Permanenta kakor: Permanenta cookies lagras även efter att webbläsaren stängts. Till exempel kan inloggningsstatusen sparas eller önskat innehåll visas direkt när användaren besöker webbplatsen igen. Likaså kan användarnas intressen som används för räckviddsmätning eller marknadsföring lagras i en sådan cookie.
 • Cookies från första part: Förstapartscookies sätts av oss själva.
 • Cookies från tredje part (även: cookies från tredje part): Cookies från tredje part används huvudsakligen av annonsörer (så kallade tredje parter) för att behandla användarinformation.
 • Nödvändiga (även: nödvändiga eller absolut nödvändiga) cookies: Å ena sidan kan cookies vara absolut nödvändiga för driften av en webbplats (t.ex. för att lagra inloggningar eller andra användaruppgifter eller av säkerhetsskäl).
 • Statistik, marknadsföring och personaliseringscookiesDessutom används cookies i allmänhet också vid mätning av räckvidden och när en användares intressen eller beteende (t.ex. visning av visst innehåll, användning av funktioner osv.) på enskilda webbplatser lagras i en användarprofil. Sådana profiler används till exempel för att visa användarna innehåll som motsvarar deras potentiella intressen. Detta förfarande kallas också "tracking", dvs. att spåra användarnas potentiella intressen. I den mån vi använder cookies eller spårningsteknik kommer vi att informera dig separat i vår dataskyddsförklaring eller i samband med att vi inhämtar samtycke.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter med hjälp av cookies beror på om vi ber dig om samtycke eller inte. Om så är fallet och du samtycker till användningen av cookies är den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter ditt uttalade samtycke. I annat fall behandlas de uppgifter som behandlas med hjälp av cookies på grundval av våra legitima intressen (t.ex. i affärsverksamheten för vårt onlineutbud och dess förbättring) eller om användningen av cookies är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser.

Förvaringsperiod: Om vi inte ger dig uttrycklig information om lagringsperioden för permanenta cookies (t.ex. i samband med en så kallad cookie opt-in), kan du anta att lagringsperioden kan vara upp till två år.

Allmän information om återkallelse och invändningar (opt-out): Beroende på om behandlingen baseras på samtycke eller lagligt tillstånd har du möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina uppgifter med hjälp av cookie-teknik (kollektivt kallat "opt-out"). Du kan inledningsvis förklara din invändning med hjälp av dina webbläsarinställningar, t.ex. genom att inaktivera användningen av cookies (varvid detta också kan begränsa funktionaliteten i vårt onlineutbud). En invändning mot användningen av cookies för marknadsföring på nätet kan också göras med hjälp av en rad olika tjänster, särskilt när det gäller spårning, via följande webbsidor https://optout.aboutads.info och https://www.youronlinechoices.com/ förklaras. Dessutom kan du få ytterligare instruktioner om hur du kan göra invändningar inom ramen för informationen om tjänsteleverantörer och cookies som används.

Behandling av cookieuppgifter på grundval av samtyckeVi använder ett förfarande för hantering av samtycke till cookies där användarnas samtycke till användningen av cookies eller till den behandling och de leverantörer som anges i förfarandet för hantering av samtycke till cookies kan erhållas, hanteras och återkallas av användarna. Samtyckesförklaringen sparas för att inte behöva upprepa begäran och för att kunna bevisa samtycket i enlighet med den rättsliga skyldigheten. Lagringen kan ske på serversidan och/eller i en cookie (så kallad opt-in-cookie eller med hjälp av jämförbar teknik) för att kunna tilldela samtycket till en användare eller dennes enhet. Med förbehåll för individuell information om leverantörerna av cookiehanteringstjänster gäller följande information: Lagringen av samtycke kan vara upp till två år. En pseudonym användaridentifierare skapas och lagras tillsammans med tidpunkten för samtycket, information om samtyckets omfattning (t.ex. vilka kategorier av kakor och/eller tjänsteleverantörer) samt den webbläsare, det system och den slutenhet som använts.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Användta tjänster och tjänsteleverantörer:

 • BorlabsCookie: Hantering av samtycke till cookies; Tjänsteleverantör: Borlabs; webbplats: https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/Individuellt användar-ID, språk, typer av samtycke och tidpunkten för inlämnandet lagras på servern och i kakan på användarens enhet.

Tillhandahållande av online-erbjudandet och webbhotell

För att tillhandahålla vårt onlineerbjudande på ett säkert och effektivt sätt använder vi tjänsterna från en eller flera webbhotell från vars servrar (eller servrar som förvaltas av dem) onlineerbjudandet kan nås. För dessa ändamål kan vi använda infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster samt säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster.

De uppgifter som behandlas som en del av tillhandahållandet av webbhotellserbjudandet kan omfatta all information om användarna av vårt onlineerbjudande som genereras som en del av användningen och kommunikationen. Detta inkluderar regelbundet IP-adressen, som är nödvändig för att kunna leverera innehållet i onlineerbjudanden till webbläsare, och alla poster som görs inom vårt onlineerbjudande eller från webbplatser.

Insamling av åtkomstuppgifter och loggfilerVi själva (eller vår webbhotellleverantör) samlar in uppgifter om varje åtkomst till servern (så kallade serverloggfiler). Serverloggfilerna kan innehålla adressen och namnet på de webbsidor och filer som nås, datum och tid för åtkomsten, överförd datamängd, meddelande om lyckad åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referens-URL (den tidigare besökta sidan) och i regel IP-adresser och den begärande leverantören.

Serverloggfilerna kan å ena sidan användas i säkerhetssyfte, t.ex. för att undvika överbelastning av servrarna (särskilt vid missbruk, s.k. DDoS-attacker) och å andra sidan för att säkerställa att servrarna används och att de är stabila.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Innehållsdata (t.ex. uppgifter i onlineformulär), användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamålen med behandlingen: Tillhandahållande av vårt onlineutbud och användarvänlighet.
 • Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gemenskapsfunktioner

Med hjälp av våra community-funktioner kan användarna delta i samtal eller andra utbyten med varandra. Observera att användningen av community-funktionerna endast är tillåten i enlighet med gällande rättsläge, våra villkor och riktlinjer samt andra användares och tredje parters rättigheter.

Användarnas bidrag är offentliga: Inlägg och innehåll som skapats av användare är offentligt synliga och tillgängliga.

Lagring av uppgifter av säkerhetsskälAnvändarnas bidrag och andra inlägg behandlas för att användas i gemenskapen och för konversationsfunktionerna och lämnas inte ut till tredje part, om inte annat följer av lagstadgade skyldigheter eller lagligt tillstånd. En skyldighet att överlämna kan uppstå särskilt i fråga om olagliga bidrag i syfte att väcka åtal. Vi vill påpeka att förutom innehållet i bidragen även deras tid och användarens IP-adress lagras. Detta görs för att kunna vidta lämpliga åtgärder för att skydda andra användare och samhället.

Skydd av egna uppgifterAnvändarna bestämmer själva vilka uppgifter de lämnar ut om sig själva i vårt onlineutbud. Till exempel när användarna lämnar personlig information eller deltar i samtal. Vi ber användarna att skydda sina uppgifter och att publicera personuppgifter endast med försiktighet och endast i nödvändig omfattning. I synnerhet ber vi användarna att vara särskilt noga med att skydda sina åtkomstuppgifter och att använda säkra lösenord (dvs. särskilt teckenkombinationer som är så långa och slumpmässiga som möjligt).

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamålen med behandlingen: Tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice, säkerhetsåtgärder.
 • Rättslig grund: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

Bloggar och publikationer

Vi använder bloggar eller jämförbara medel för kommunikation och publicering online (nedan kallat publiceringsmedium). Uppgifter om läsare behandlas för publikationsmediet endast i den utsträckning som är nödvändig för presentationen och kommunikationen mellan författare och läsare eller av säkerhetsskäl. I övrigt hänvisar vi till informationen om behandlingen av besökare till vårt publikationsmedium inom ramen för detta meddelande om dataskydd.

Kommentarer och bidragNär användare lämnar kommentarer eller andra bidrag kan deras IP-adresser lagras på grundval av våra legitima intressen. Detta görs för vår säkerhet om någon lämnar olagligt innehåll i kommentarer och inlägg (förolämpningar, förbjuden politisk propaganda etc.). I detta fall kan vi själva bli åtalade för kommentaren eller inlägget och är därför intresserade av författarens identitet.

Dessutom förbehåller vi oss rätten att behandla användaruppgifter för att upptäcka skräppost på grundval av våra legitima intressen.

På samma rättsliga grund förbehåller vi oss rätten att lagra användarnas IP-adresser så länge de är aktuella och att använda cookies för att undvika flerfaldig röstning.

De personuppgifter som lämnas i samband med kommentarer och bidrag, all kontakt- och webbplatsinformation samt innehållsrelaterad information kommer att lagras permanent av oss tills användaren motsätter sig detta.

Prenumeration av kommentarer: Uppföljningskommentarer kan prenumereras av användare med deras samtycke. Användarna kommer att få ett bekräftelsemail för att kontrollera att de är ägare till den angivna e-postadressen. Användare kan när som helst avregistrera sig från prenumerationer på löpande kommentarer. Bekräftelsen kommer att innehålla instruktioner om hur man avregistrerar sig. För att bevisa användarnas samtycke lagrar vi tiden för prenumerationen tillsammans med användarnas IP-adress och raderar denna information när användarna avregistrerar sig.

Du kan när som helst avbryta mottagandet av vår prenumeration, dvs. återkalla ditt samtycke. Vi kan lagra avregistrerade e-postadresser i upp till tre år baserat på våra legitima intressen innan vi raderar dem för att kunna bevisa att samtycke tidigare har getts. Behandlingen av dessa uppgifter är begränsad till syftet att eventuellt försvara sig mot anspråk. En individuell begäran om radering är möjlig när som helst, förutsatt att det tidigare samtycket samtidigt bekräftas.

Hämta WordPress emojis och smiliesI vår WordPress-blogg används grafiska emojis (eller smilies), dvs. små grafiska filer som uttrycker känslor, i syfte att effektivt integrera innehållselement från externa servrar. Leverantörerna av servrarna samlar in användarnas IP-adresser. Detta är nödvändigt för att emoji-filerna ska kunna överföras till användarnas webbläsare.

Akismet Anti-Spam-kontrollVi använder tjänsten "Akismet" på grundval av våra legitima intressen. Med hjälp av Akismet kan kommentarer från riktiga personer skiljas från spamkommentarer. För detta ändamål skickas alla kommentarsuppgifter till en server i USA, där de analyseras och lagras i fyra dagar för jämförelseändamål. Om en kommentar har klassificerats som skräppost lagras uppgifterna efter denna tid. Uppgifterna omfattar det namn som skrivits in, e-postadressen, IP-adressen, kommentarens innehåll, hänvisaren, information om vilken webbläsare som använts samt om datasystemet och tidpunkten för inmatningen.

Användarna får gärna använda pseudonymer eller avstå från att ange sitt namn eller sin e-postadress. De kan förhindra överföringen av uppgifter helt och hållet genom att inte använda vårt kommentarsystem. Det vore synd, men tyvärr ser vi inga alternativ som fungerar lika effektivt.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehållet, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser), avtalsuppgifter (t.ex. avtalsämne, villkor, kundkategori).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamålen med behandlingen: Tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice, feedback (t.ex. insamling av feedback via ett onlineformulär), säkerhetsåtgärder, hantering av och svar på förfrågningar, kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Rättslig grund: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO), samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO).

Användta tjänster och tjänsteleverantörer:

Affiliateprogram och affiliatelänkar

Vi inkluderar så kallade affiliatelänkar eller andra referenser (som till exempel kan innehålla sökmasker, widgets eller rabattkoder) till erbjudanden och tjänster från tredjepartsleverantörer i vårt onlineutbud (gemensamt kallade "affiliatelänkar"). Om användarna följer affilieringslänkarna eller därefter utnyttjar erbjudandena kan vi få en provision eller andra förmåner från dessa tredje parter (kollektivt "provision").

För att kunna spåra om användarna har utnyttjat erbjudandena från en affiliatelänk som vi använder är det nödvändigt att respektive tredjepartsleverantör får reda på att användarna har följt en affiliatelänk som används i vårt onlineerbjudande. Tilldelningen av affiliatelänkar till respektive affärstransaktioner eller till andra åtgärder (t.ex. köp) tjänar enbart syftet att redovisa provisioner och upphävs så snart den inte längre är nödvändig för ändamålet.

För den ovan nämnda tilldelningen av affiliatelänkar kan affiliatelänkarna kompletteras med vissa värden som ingår i länken eller lagras på annat sätt, t.ex. i en cookie. Värdena kan särskilt omfatta källwebbplatsen (referrer), tiden, en online-identifierare för operatören av den webbplats där affiliatelänken fanns, en online-identifierare för respektive erbjudande, den typ av länk som använts, typen av erbjudande och en online-identifierare för användaren.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Om vi ber användarna om deras samtycke till att använda tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. Dessutom kan deras användning vara en del av våra (för)avtalsenliga tjänster, förutsatt att användningen av tredjepartsleverantörer har överenskommits inom denna ram. I annat fall behandlas användaruppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Avtalsuppgifter (t.ex. föremål för avtalet, villkor, kundkategori), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamålen med behandlingen: Spårning av affilierade företag.
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO), fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

Användta tjänster och tjänsteleverantörer:

Plugins och inbäddade funktioner och innehåll

Vi integrerar funktionella och innehållsmässiga element i vårt onlineerbjudande som hämtas från servrar hos respektive leverantörer (nedan kallade "tredjepartsleverantörer"). Det kan t.ex. vara grafik, videor eller stadskartor (nedan enhetligt kallat "innehåll").

Integrationen kräver alltid att tredjepartsleverantörerna av detta innehåll behandlar användarens IP-adress, eftersom de utan IP-adressen inte skulle kunna skicka innehållet till webbläsaren. IP-adressen krävs alltså för att detta innehåll eller denna funktion ska kunna visas. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även kallad "web beacons") för statistik- eller marknadsföringsändamål. "Pixeltaggarna" kan användas för att analysera information som t.ex. besökartrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan bland annat innehålla teknisk information om webbläsare och operativsystem, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt onlineutbud, samt vara kopplad till sådan information från andra källor.

Anmärkningar om rättsliga grunder: När vi ber användarna att samtycka till användningen av tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamålen med behandlingen: Tillhandahållande av vårt onlineutbud och användarvänlighet, tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice, profiler med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler).
 • Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO), samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO), fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO).

Användta tjänster och tjänsteleverantörer:

 • Google Fonts: Vi integrerar teckensnitten ("Google Fonts") från leverantören Google, varvid användarens uppgifter används enbart för att visa teckensnitten i användarens webbläsare. Integrationen grundar sig på vårt legitima intresse av en tekniskt säker, underhållsfri och effektiv användning av typsnitt, deras enhetliga visning och med beaktande av eventuella licensbegränsningar för integreringen av dem. Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, webbplats: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: https://fonts.google.com/; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.
 • YouTube-videor: Videoinnehåll; tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: https://www.youtube.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Möjlighet att invända (Opt-Out): Opt-out-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, inställningar för visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: Videoinnehåll; Tjänsteleverantör: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA: https://vimeo.com; Integritetspolicy: https://vimeo.com/privacyMöjlighet till opt-out: Vi påpekar att Vimeo kan använda Google Analytics och hänvisar till sekretesspolicyn (https://policies.google.com/privacy) och opt-out-möjligheterna för Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) eller Googles inställningar för användning av uppgifter i marknadsföringssyfte (https://adssettings.google.com/).

Ändring och uppdatering av sekretesspolicyn

Vi ber dig att regelbundet informera dig om innehållet i vår dataskyddsdeklaration. Vi anpassar dataskyddsdeklarationen så snart förändringar i den databehandling som vi utför gör det nödvändigt. Vi informerar dig så snart ändringarna kräver en samarbetshandling från din sida (t.ex. samtycke) eller annan individuell anmälan.

När vi anger adresser och kontaktuppgifter till företag och organisationer i denna integritetspolicy bör du notera att adresserna kan ändras med tiden och kontrollera uppgifterna innan du kontaktar oss.

De registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt till olika rättigheter enligt dataskyddsförordningen, särskilt enligt artiklarna 15-21 i dataskyddsförordningen:

 • Rätt att invända: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 e eller f i DSGVO, av skäl som har att göra med din särskilda situation. Om personuppgifterna om dig behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring.
 • Rätt att återkalla samtycken: Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke som du har gett.
 • Rätt till information: Du har rätt att begära en bekräftelse på om uppgifterna i fråga behandlas och att få information om dessa uppgifter samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med de rättsliga kraven.
 • Rätt till rättelse: I enlighet med de rättsliga kraven har du rätt att begära att uppgifterna om dig kompletteras eller att felaktiga uppgifter om dig korrigeras.
 • Rätt till radering och begränsning av behandlingen: I enlighet med de lagstadgade bestämmelserna har du rätt att kräva att uppgifter om dig raderas omedelbart eller alternativt kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de uppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format i enlighet med de rättsliga kraven, eller att begära att de överförs till en annan ansvarig person.
 • Klagomål till tillsynsmyndigheten: I enlighet med lagen och utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd, särskilt en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du vanligtvis bor, tillsynsmyndigheten på din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot GDPR.

Tillsynsmyndighet som ansvarar för oss:

Prof. Dr Dieter Kugelmann
PO Box 30 40
55020 Mainz
Tyskland

Definitioner av termer

I det här avsnittet får du en översikt över de termer som används i denna sekretesspolicy. Många av termerna är hämtade från lagen och definieras främst i artikel 4 i GDPR. De juridiska definitionerna är bindande. Följande förklaringar är däremot främst avsedda att hjälpa dig att förstå dem. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning.

 • Spårning av affilierade företag: Inom ramen för affiliate tracking loggas länkar med hjälp av vilka de länkande webbplatserna hänvisar användare till webbplatser med produkt- eller andra erbjudanden. Operatörerna av respektive länkande webbplats kan få en provision om användarna följer dessa så kallade affiliatelänkar och därefter utnyttjar erbjudandena (t.ex. köper varor eller använder tjänster). För detta ändamål är det nödvändigt för leverantörerna att kunna spåra om användare som är intresserade av vissa erbjudanden senare utnyttjar dem på initiativ av affiliatelänkarna. För att affiliatelänkarna ska fungera är det därför nödvändigt att de kompletteras med vissa värden som blir en del av länken eller lagras på annat håll, t.ex. i en cookie. Värdena omfattar i synnerhet källwebbplatsen (referrer), tiden, en online-identifierare för operatören av den webbplats där affiliatelänken fanns, en online-identifierare för respektive erbjudande, en online-identifierare för användaren samt spårningsspecifika värden, såsom t.ex. reklammaterial-id, partner-id och kategoriseringar.
 • Personuppgifter: "Personuppgifter: all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en identifierare på nätet (t.ex. en cookie) eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • Profiler med användarrelaterad information: Behandling av "profiler med användarrelaterad information", eller kort och gott "profilering", innefattar varje typ av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda dessa personuppgifter för att analysera, utvärdera eller förutsäga vissa personliga aspekter som rör en fysisk person (beroende på vilken typ av profilering det rör sig om kan detta innefatta olika uppgifter om demografi, beteende och intressen, t.ex. interaktion med webbplatser och deras innehåll) (t.ex. intressen för visst innehåll eller vissa produkter, klickbeteende på en webbplats eller plats). Cookies och webbfyrar används ofta för profilering.
 • Ansvarig: Personuppgiftsansvarig: den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
 • Bearbetning: "behandling: varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte. Begreppet är brett och omfattar praktiskt taget all hantering av uppgifter, oavsett om det handlar om insamling, analys, lagring, överföring eller radering.
Bläddra till toppen