Otisk

Train Train Ltd / Evagora Pallikaridi / 8820 Polis / Kypr

Odpovědný za obsah: P. Freisberg

E-mailová adresa: hallo@nachtzug.net
Telefon: +357 77 788470

Registrační číslo: ΗΕ 441352
DIČ: CY10441352F

Anonymizované statistiky návštěvníků

Máte možnost zabránit analýze a propojení akcí, které zde provedete. Tím ochráníte své soukromí, ale zároveň zabráníte tomu, aby se vlastník z vašich akcí poučil a zlepšil použitelnost pro vás i ostatní uživatele.

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Následujícím prohlášením o ochraně osobních údajů bychom vás rádi informovali o tom, jaké typy vašich osobních údajů (dále také "údaje") zpracováváme, k jakým účelům a v jakém rozsahu. Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů, které provádíme, a to jak v rámci poskytování našich služeb, tak zejména na našich webových stránkách, v mobilních aplikacích a v rámci externích online prezentací, jako jsou naše profily na sociálních sítích (dále společně jen "online nabídka").

Použité termíny nejsou genderově specifické.

Stav: 23. srpna 2021

Obsah

Zodpovědný

P. Freisberg
Train Train Ltd / Evagora Pallikaridi / 8820 Polis / Kypr

E-mailová adresa: hallo@nachtzug.net.

Telefon: +357 77 788470

Otisk: https://nachtzug.net/impressum/.

Přehled zpracování

Následující přehled shrnuje typy zpracovávaných údajů a účely jejich zpracování a odkazuje na subjekty údajů.

Typy zpracovávaných údajů

 • Inventární údaje (např. jména, adresy).
 • Údaje o obsahu (např. položky v online formulářích).
 • Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).
 • Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu).
 • Údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků).

Kategorie dotčených osob

 • Komunikační partner.
 • Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).

Účely zpracování

 • Sledování partnerů.
 • Poskytování naší online nabídky a uživatelská přívětivost.
 • Přímý marketing (např. e-mailem nebo poštou).
 • Zpětná vazba (např. sběr zpětné vazby prostřednictvím online formuláře).
 • Žádosti o kontakt a komunikace.
 • Profily s informacemi týkajícími se uživatele (vytváření uživatelských profilů).
 • Bezpečnostní opatření.
 • Poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům.
 • Správa a zodpovídání dotazů.

Příslušné právní základy

Níže naleznete přehled právních základů GDPR, na jejichž základě zpracováváme osobní údaje. Upozorňujeme, že kromě ustanovení GDPR mohou v zemi vašeho nebo našeho bydliště či sídla platit vnitrostátní předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud by v jednotlivých případech byly relevantní konkrétnější právní základy, budeme vás o nich informovat v prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO) - Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, pro konkrétní účel nebo účely.
 • Plnění smlouvy a dotazy před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO) - Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
 • Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f DSGVO) - Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.

Vnitrostátní předpisy o ochraně údajů v NěmeckuKromě předpisů o ochraně osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů platí v Německu také vnitrostátní předpisy o ochraně osobních údajů. Patří mezi ně zejména zákon o ochraně před zneužitím osobních údajů při zpracování dat (Spolkový zákon o ochraně údajů - BDSG). BDSG obsahuje zejména zvláštní ustanovení týkající se práva na informace, práva na výmaz, práva vznést námitku, zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, zpracování pro jiné účely a předávání a automatizovaného rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování. Dále upravuje zpracování údajů pro účely pracovněprávních vztahů (§ 26 BDSG), zejména pokud jde o vznik, realizaci nebo ukončení pracovněprávních vztahů, jakož i souhlas zaměstnanců. Dále se mohou uplatnit zákony na ochranu údajů jednotlivých spolkových zemí.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň ochrany odpovídající riziku v souladu s právními požadavky, s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení a povaze, rozsahu, okolnostem a účelům zpracování, jakož i k různé pravděpodobnosti výskytu a rozsahu ohrožení práv a svobod fyzických osob.

Tato opatření zahrnují zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů prostřednictvím kontroly fyzického a elektronického přístupu k údajům, jakož i přístupu k údajům, vstupu do nich, jejich zpřístupnění, zajištění jejich dostupnosti a oddělení. Máme rovněž zavedeny postupy pro zajištění výkonu práv subjektů údajů, vymazání údajů a reakce na ohrožení údajů. Kromě toho zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji nebo výběru hardwaru, softwaru a postupů v souladu se zásadou ochrany údajů, a to prostřednictvím návrhu technologií a výchozích nastavení šetrných k ochraně údajů.

Šifrování SSL (https)Abychom ochránili vaše údaje přenášené prostřednictvím naší online nabídky, používáme šifrování SSL. Takové šifrované spojení poznáte podle předpony https:// v adresním řádku prohlížeče.

Vymazání dat

Údaje, které zpracováváme, budou vymazány v souladu s právními požadavky, jakmile budou odvolány jejich souhlasy povolené ke zpracování nebo přestanou platit jiná povolení (např. pokud pominul účel zpracování těchto údajů nebo nejsou pro daný účel potřebné).

Pokud údaje nejsou vymazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonem povolené účely, je jejich zpracování omezeno na tyto účely. Tj. údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To se týká například údajů, které musí být uchovávány z důvodů obchodních nebo daňových zákonů nebo jejichž uchovávání je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby.

V rámci našich oznámení o ochraně osobních údajů můžeme uživatelům poskytnout další informace o vymazání a uchovávání údajů specifických pro danou operaci zpracování.

Používání souborů cookie

Soubory cookie jsou textové soubory, které obsahují údaje z navštívených webových stránek nebo domén a jsou uloženy prohlížečem v počítači uživatele. Soubor cookie se používá především k ukládání informací o uživateli během jeho návštěvy nebo po ní v rámci online nabídky. Uložené informace mohou zahrnovat například nastavení jazyka na webové stránce, stav přihlášení, nákupní košík nebo místo sledování videa. Pojem soubory cookie zahrnuje také další technologie, které plní stejné funkce jako soubory cookie (např. když se údaje o uživateli ukládají pomocí pseudonymních online identifikátorů, známých také jako "ID uživatele").

Rozlišují se následující typy a funkce souborů cookie:

 • Dočasné soubory cookie (také: soubory cookie relace): Dočasné soubory cookie se vymažou nejpozději poté, co uživatel opustí online nabídku a zavře prohlížeč.
 • Trvalé soubory cookie: Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. Může být například uložen stav přihlášení nebo preferovaný obsah, který se zobrazí přímo, když uživatel znovu navštíví webovou stránku. Stejně tak mohou být v takovém souboru cookie uloženy zájmy uživatelů používané pro měření dosahu nebo marketingové účely.
 • Soubory cookie první strany: Soubory cookie první strany nastavujeme sami.
 • Soubory cookie třetích stran (také: soubory cookie třetích stran): Soubory cookie třetích stran používají především inzerenti (tzv. třetí strany) ke zpracování informací o uživatelích.
 • Nezbytné (také: nezbytné nebo naprosto nezbytné) soubory cookie: Na jedné straně mohou být soubory cookie naprosto nezbytné pro provoz webových stránek (např. pro ukládání přihlašovacích údajů nebo jiných uživatelských vstupů nebo z bezpečnostních důvodů).
 • Statistické, marketingové a personalizační soubory cookieKromě toho se soubory cookie obecně používají také v souvislosti s měřením rozsahu a při ukládání zájmů uživatele nebo jeho chování (např. prohlížení určitého obsahu, používání funkcí atd.) na jednotlivých webových stránkách do uživatelského profilu. Takové profily se používají například k tomu, aby se uživatelům zobrazoval obsah, který odpovídá jejich potenciálním zájmům. Tento postup se také označuje jako "tracking", tj. sledování potenciálních zájmů uživatelů. Pokud používáme soubory cookie nebo technologie "sledování", informujeme vás o tom zvlášť v našem prohlášení o ochraně osobních údajů nebo v souvislosti se získáním souhlasu.

Poznámky k právním základům: Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů pomocí souborů cookie závisí na tom, zda vás požádáme o souhlas. Pokud tomu tak je a vy souhlasíte s používáním souborů cookie, je právním základem pro zpracování vašich údajů vámi deklarovaný souhlas. V opačném případě jsou údaje zpracovávané pomocí cookies zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (např. při obchodním provozu naší online nabídky a jejím zlepšování) nebo, pokud je použití cookies nezbytné pro plnění našich smluvních závazků.

Doba skladování: Pokud vám neposkytneme výslovné informace o době uložení trvalých souborů cookie (např. v rámci tzv. cookie opt-in), předpokládejte, že doba uložení může být až dva roky.

Obecné informace o odvolání a námitce (opt-out): V závislosti na tom, zda je zpracování založeno na souhlasu nebo zákonném povolení, máte možnost kdykoli odvolat udělený souhlas nebo vznést námitku proti zpracování vašich údajů pomocí technologií cookies (souhrnně označováno jako "opt-out"). Svůj nesouhlas můžete nejprve deklarovat prostřednictvím nastavení prohlížeče, např. deaktivací používání souborů cookie (přičemž tím může být omezena i funkčnost naší online nabídky). Námitku proti používání souborů cookie pro účely online marketingu lze rovněž vznést prostřednictvím různých služeb, zejména v případě sledování, a to prostřednictvím webových stránek https://optout.aboutads.info a https://www.youronlinechoices.com/ být prohlášena. Kromě toho můžete v rámci informací o poskytovatelích služeb a používaných souborech cookie obdržet další pokyny, jak vznést námitku.

Zpracování údajů ze souborů cookie na základě souhlasuPoužíváme postup správy souhlasu se soubory cookie, v jehož rámci lze získat a spravovat souhlas uživatelů s používáním souborů cookie nebo zpracováním a poskytovateli uvedenými v postupu správy souhlasu se soubory cookie a uživatelé jej mohou odvolat. Prohlášení o souhlasu se ukládá, aby nebylo nutné žádost opakovat a aby bylo možné souhlas prokázat v souladu se zákonnou povinností. Ukládání může probíhat na straně serveru a/nebo v souboru cookie (tzv. opt-in cookie nebo pomocí srovnatelných technologií), aby bylo možné souhlas přiřadit uživateli nebo jeho zařízení. S výhradou individuálních informací o poskytovatelích služeb správy souborů cookie platí následující informace: Doba uložení souhlasu může být až dva roky. Je vytvořen a uložen pseudonymní identifikátor uživatele s časem udělení souhlasu, informace o rozsahu souhlasu (např. které kategorie souborů cookie a/nebo poskytovatelé služeb) a použitý prohlížeč, systém a koncové zařízení.

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Dotčené osoby: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Využívané služby a poskytovatelé služeb:

 • BorlabsCookie: Správa souhlasu se soubory cookie; Poskytovatel služeb: Borlabs; webová stránka: https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/Na serveru a v souboru cookie v zařízení uživatele je uloženo individuální ID uživatele, jazyk, typy souhlasů a čas jejich odeslání.

Poskytování online nabídky a webhostingu

Abychom mohli bezpečně a efektivně poskytovat naši online nabídku, využíváme služeb jednoho nebo více poskytovatelů webhostingu, z jejichž serverů (nebo jimi spravovaných serverů) lze k online nabídce přistupovat. Pro tyto účely můžeme využívat infrastrukturní služby a služby platformy, výpočetní kapacitu, úložný prostor a databázové služby, jakož i bezpečnostní služby a služby technické údržby.

Údaje zpracovávané v rámci poskytování nabídky hostingu mohou zahrnovat veškeré informace týkající se uživatelů naší online nabídky, které vznikají v rámci používání a komunikace. Pravidelně se jedná o IP adresu, která je nezbytná k tomu, aby bylo možné doručit obsah online nabídky prohlížečům, a všechny vstupy provedené v rámci naší online nabídky nebo z webových stránek.

Shromažďování přístupových údajů a souborů protokoluMy sami (nebo náš poskytovatel webhostingu) shromažďujeme údaje o každém přístupu k serveru (tzv. soubory protokolu serveru). Soubory protokolu serveru mohou obsahovat adresu a název webových stránek a souborů, ke kterým se přistupuje, datum a čas přístupu, objem přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazu (dříve navštívená stránka) a zpravidla také IP adresy a poskytovatele, který žádost podal.

Soubory protokolů serverů mohou být použity jednak pro bezpečnostní účely, např. aby se zabránilo přetížení serverů (zejména v případě zneužití, tzv. útoků DDoS), a jednak pro zajištění vytížení serverů a jejich stability.

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o obsahu (např. položky v online formulářích), údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Dotčené osoby: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování naší online nabídky a uživatelská přívětivost.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f DSGVO).

Funkce Společenství

Komunitní funkce, které poskytujeme, umožňují uživatelům navázat konverzaci nebo jinou vzájemnou výměnu. Upozorňujeme, že používání komunitních funkcí je povoleno pouze v souladu s platnou právní situací, našimi podmínkami a pokyny a právy ostatních uživatelů a třetích stran.

Příspěvky uživatelů jsou veřejné: Příspěvky a obsah vytvořený uživateli jsou veřejně viditelné a přístupné.

Ukládání dat pro bezpečnostní účelyPříspěvky a další příspěvky uživatelů jsou zpracovávány pro účely komunitních a konverzačních funkcí a s výhradou zákonných povinností nebo zákonného povolení nejsou poskytovány třetím stranám. Povinnost předání může vzniknout zejména v případě nezákonných příspěvků pro účely soudního stíhání. Rádi bychom upozornili, že kromě obsahu příspěvků se ukládá také jejich čas a IP adresa uživatele. Děje se tak proto, abychom mohli přijmout vhodná opatření na ochranu ostatních uživatelů a komunity.

Ochrana vlastních údajůUživatelé sami rozhodují, které údaje o sobě v rámci naší online nabídky zveřejní. Například když uživatelé poskytují osobní údaje nebo se účastní konverzací. Žádáme uživatele, aby své údaje chránili a zveřejňovali osobní údaje pouze s opatrností a pouze v nezbytném rozsahu. Zejména žádáme uživatele, aby věnovali zvláštní pozornost ochraně svých přístupových údajů a používali bezpečná hesla (tj. zejména kombinace znaků, které jsou co nejdelší a náhodné).

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Dotčené osoby: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům, bezpečnostní opatření.
 • Právní základ: Plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Blogy a publikační média

Používáme blogy nebo srovnatelné prostředky online komunikace a publikování (dále jen "publikační médium"). Údaje čtenářů jsou pro účely publikačního média zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro jeho prezentaci a komunikaci mezi autory a čtenáři nebo z bezpečnostních důvodů. Ve zbytku odkazujeme na informace o zpracování návštěvníků našeho publikačního média v rámci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Připomínky a příspěvkyPokud uživatelé zanechávají komentáře nebo jiné příspěvky, mohou být jejich IP adresy uloženy na základě našich oprávněných zájmů. Děje se tak z důvodu naší bezpečnosti pro případ, že by někdo v komentářích a příspěvcích zanechal nezákonný obsah (urážky, zakázaná politická propaganda atd.). V takovém případě můžeme být za komentář nebo příspěvek sami stíháni, a proto nás zajímá totožnost autora.

Dále si vyhrazujeme právo zpracovávat údaje uživatelů za účelem detekce spamu na základě našich oprávněných zájmů.

Na stejném právním základě si v případě průzkumů vyhrazujeme právo ukládat IP adresy uživatelů po dobu jejich trvání a používat soubory cookie, abychom zabránili vícenásobnému hlasování.

Osobní údaje poskytnuté v rámci komentářů a příspěvků, veškeré kontaktní informace a informace o webových stránkách, jakož i informace týkající se obsahu, budou trvale uloženy, dokud uživatel nevznese námitku.

Odběry komentářů: Uživatelé se mohou se svým souhlasem přihlásit k odběru následných komentářů. Uživatelé obdrží potvrzovací e-mail, aby si ověřili, že jsou vlastníky zadané e-mailové adresy. Uživatelé se mohou z odběru průběžných komentářů kdykoli odhlásit. Potvrzovací e-mail bude obsahovat pokyny, jak se z odběru odhlásit. Pro účely prokázání souhlasu uživatelů ukládáme čas odběru spolu s IP adresou uživatelů a tyto informace po odhlášení uživatelů odstraníme.

Příjem našeho předplatného můžete kdykoli zrušit, tj. odvolat své souhlasy. Odhlášené e-mailové adresy můžeme na základě našich oprávněných zájmů uchovávat až tři roky, než je vymažeme, abychom mohli prokázat dříve udělený souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účely případné obrany proti žalobám. Individuální žádost o výmaz je možná kdykoli, pokud je současně potvrzena dřívější existence souhlasu.

Získání emotikonů a smajlíků WordPressV rámci našeho blogu WordPress se používají grafické emotikony (nebo smajlíci), tj. malé grafické soubory, které vyjadřují emoce, za účelem efektivní integrace prvků obsahu získaných z externích serverů. Poskytovatelé těchto serverů shromažďují IP adresy uživatelů. To je nezbytné k tomu, aby mohly být soubory emoji přeneseny do prohlížečů uživatelů.

Akismet Anti-Spam CheckSlužbu "Akismet" používáme na základě našich oprávněných zájmů. Pomocí služby Akismet jsou rozlišovány komentáře od skutečných lidí od komentářů, které jsou spamem. Za tímto účelem jsou všechny údaje o komentářích odesílány na server v USA, kde jsou analyzovány a uloženy po dobu čtyř dnů pro účely porovnání. Pokud byl komentář klasifikován jako spam, jsou údaje uloženy i po uplynutí této doby. Tyto údaje zahrnují zadané jméno, e-mailovou adresu, IP adresu, obsah komentáře, odkaz, informace o použitém prohlížeči a také o počítačovém systému a čase zadání.

Uživatelé mohou používat pseudonymy nebo neuvádět své jméno či e-mailovou adresu. Přenosu údajů mohou zcela zabránit tím, že nebudou používat náš systém komentářů. To by byla škoda, ale bohužel nevidíme žádné alternativy, které by fungovaly stejně efektivně.

 • Typy zpracovávaných údajů: Inventární údaje (např. jména, adresy), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu (např. položky v online formulářích), údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy), smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků).
 • Dotčené osoby: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům, zpětná vazba (např. shromažďování zpětné vazby prostřednictvím online formuláře), bezpečnostní opatření, správa a reakce na dotazy, žádosti o kontakt a komunikace.
 • Právní základ: Plnění smlouvy a dotazy před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO), souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO).

Využívané služby a poskytovatelé služeb:

 • Získání emotikonů a smajlíků WordPress: Získání emotikonů a smajlíků WordPress; Poskytovatel služby: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Webové stránky: https://automattic.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://automattic.com/privacy.
 • Kontrola antispamu Akismet: Kontrola antispamu Akismet; Poskytovatel služby: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; webové stránky: https://automattic.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://automattic.com/privacy.

Partnerské programy a partnerské odkazy

Do naší online nabídky zařazujeme tzv. partnerské odkazy nebo jiné odkazy (které mohou zahrnovat například vyhledávací masky, widgety nebo slevové kódy) na nabídky a služby poskytovatelů třetích stran (souhrnně označované jako "partnerské odkazy"). Pokud uživatelé affiliate odkazy následují nebo následně využijí nabídek, můžeme od těchto třetích stran získat provizi nebo jiné výhody (dále společně jen "provize").

Abychom mohli sledovat, zda uživatelé využili nabídky námi použitého affiliate odkazu, je nutné, aby se příslušní poskytovatelé třetích stran dozvěděli, že uživatelé následovali affiliate odkaz použitý v rámci naší online nabídky. Přiřazení affiliate odkazů k příslušným obchodním transakcím nebo jiným akcím (např. nákupům) slouží výhradně k účtování provizí a je zrušeno, jakmile již není pro tento účel nutné.

Pro účely výše uvedeného přiřazení partnerských odkazů mohou být partnerské odkazy doplněny o určité hodnoty, které jsou součástí odkazu, nebo mohou být uloženy jinak, např. v souboru cookie. Tyto hodnoty mohou zahrnovat zejména zdrojovou webovou stránku (referrer), čas, online identifikátor provozovatele webové stránky, na níž byl affiliate odkaz umístěn, online identifikátor příslušné nabídky, typ použitého odkazu, typ nabídky a online identifikátor uživatele.

Poznámky k právním základům: Pokud žádáme uživatele o souhlas s využíváním služeb třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů souhlas. Kromě toho může být jejich využívání součástí našich (před)smluvních služeb, pokud bylo využívání poskytovatelů třetích stran v tomto rámci dohodnuto. V opačném případě jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na efektivních, hospodárných a pro příjemce přívětivých službách). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 • Typy zpracovávaných údajů: Smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků), údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Dotčené osoby: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Sledování partnerů.
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO), plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Využívané služby a poskytovatelé služeb:

Zásuvné moduly a vložené funkce a obsah

Do naší online nabídky integrujeme funkční a obsahové prvky, které získáváme ze serverů jejich příslušných poskytovatelů (dále jen "poskytovatelé třetích stran"). Může se jednat například o grafiku, videa nebo mapy měst (dále jednotně jen "obsah").

Integrace vždy vyžaduje, aby poskytovatelé tohoto obsahu, kteří jsou třetími stranami, zpracovali IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do prohlížeče. IP adresa je tedy nutná pro zobrazení tohoto obsahu nebo funkce. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k doručení obsahu. Poskytovatelé třetích stran mohou pro statistické nebo marketingové účely používat také tzv. pixelové značky (neviditelná grafika, známá také jako "web beacons"). "Pixelové značky" mohou být použity k analýze informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou obsahovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o využívání naší online nabídky a mohou být také propojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

Poznámky k právním základům: V případech, kdy žádáme uživatele o souhlas s využíváním služeb třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů souhlas. V ostatních případech jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na efektivních, hospodárných a pro příjemce příznivých službách). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy), inventární údaje (např. jména, adresy), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu (např. položky v online formulářích).
 • Dotčené osoby: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování naší online nabídky a uživatelské přívětivosti, poskytování smluvních služeb a zákaznického servisu, profily s informacemi o uživatelích (vytváření uživatelských profilů).
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO), souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a DSGVO), plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b DSGVO).

Využívané služby a poskytovatelé služeb:

 • Písma Google: Integrujeme písma ("Google Fonts") poskytovatele Google, přičemž údaje uživatele se používají výhradně za účelem zobrazení písem v prohlížeči uživatele. Integrace vychází z našeho oprávněného zájmu na technicky bezpečném, bezúdržbovém a efektivním používání písem, jejich jednotném zobrazování a zohlednění případných licenčních omezení pro jejich integraci. Poskytovatel služby: Městská část Praha 3, ul: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://fonts.google.com/; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.
 • Videa na YouTube: Video obsah; poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://www.youtube.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; možnost vznést námitku (Opt-Out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, nastavení pro zobrazování reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: Video obsah; Poskytovatel služeb: West 18th Street 555 New York, New York 10011, USA; Webové stránky: https://vimeo.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://vimeo.com/privacyMožnost odhlášení: Upozorňujeme, že Vimeo může používat službu Google Analytics, a odkazujeme na zásady ochrany osobních údajů (https://policies.google.com/privacy) a možnosti odhlášení pro službu Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) nebo nastavení společnosti Google pro použití dat pro marketingové účely (https://adssettings.google.com/).

Změna a aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů upravujeme, jakmile to vyžadují změny v námi prováděném zpracování údajů. Budeme vás informovat, jakmile změny budou vyžadovat akt spolupráce z vaší strany (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení.

Pokud v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvádíme adresy a kontaktní údaje společností a organizací, mějte na paměti, že se adresy mohou v průběhu času měnit, a než nás kontaktujete, zkontrolujte si prosím tyto údaje.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte podle GDPR různá práva, která vyplývají zejména z čl. 15 až 21 GDPR:

 • Právo vznést námitku: Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DSGVO; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem.
 • Právo na odvolání souhlasu: Máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas.
 • Právo na informace: Máte právo požadovat potvrzení, zda jsou dané údaje zpracovávány, a informace o těchto údajích, jakož i další informace a kopii údajů v souladu s právními požadavky.
 • Právo na opravu: V souladu s právními předpisy máte právo požádat o doplnění údajů, které se vás týkají, nebo o opravu nesprávných údajů, které se vás týkají.
 • Právo na výmaz a omezení zpracování: V souladu se zákonnými ustanoveními máte právo požadovat, aby údaje, které se vás týkají, byly okamžitě vymazány, případně požadovat omezení zpracování údajů v souladu se zákonnými ustanoveními.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu v souladu s právními požadavky, nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě.
 • Stížnost dozorovému orgánu: V souladu s právními předpisy a aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy, máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména u dozorového úřadu v členském státě, kde máte obvyklé bydliště, u dozorového úřadu v místě vašeho pracoviště nebo v místě údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR.

Dozorový orgán, který je za nás odpovědný:

Prof. Dr. Dieter Kugelmann
PO Box 30 40
55020 Mainz
Německo

Definice pojmů

V této části naleznete přehled pojmů použitých v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Řada pojmů je převzata ze zákona a definována především v čl. 4 GDPR. Právní definice jsou závazné. Následující vysvětlení vám naopak mají především pomoci s jejich pochopením. Pojmy jsou řazeny abecedně.

 • Sledování partnerů: V rámci affiliate sledování se zaznamenávají odkazy, pomocí kterých odkazující webové stránky odkazují uživatele na webové stránky s nabídkou produktů nebo jiných služeb. Provozovatelé příslušných odkazujících webových stránek mohou získat provizi, pokud uživatelé tyto tzv. partnerské odkazy následují a následně nabídek využijí (např. zakoupí zboží nebo využijí služby). Za tímto účelem je nezbytné, aby poskytovatelé mohli sledovat, zda uživatelé, kteří mají zájem o určité nabídky, je následně na popud affiliate odkazů využijí. Pro funkčnost affiliate odkazů je proto nezbytné, aby byly doplněny o určité hodnoty, které se stanou součástí odkazu nebo jsou uloženy jinde, např. v souboru cookie. Mezi tyto hodnoty patří zejména zdrojová webová stránka (referrer), čas, online identifikátor provozovatele webové stránky, na které byl affiliate odkaz umístěn, online identifikátor příslušné nabídky, online identifikátor uživatele, jakož i hodnoty specifické pro sledování, jako je např. ID reklamního materiálu, ID partnera a kategorizace.
 • Osobní údaje: "Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor (např. cookie) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Profily s informacemi o uživateli: Zpracování "profilů s informacemi o uživateli", zkráceně "profilování", zahrnuje jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k analýze, vyhodnocení nebo předvídání určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby (v závislosti na typu profilování může jít o různé informace týkající se demografických údajů, chování a zájmů, jako je interakce s webovými stránkami a jejich obsahem atd.) (např. zájem o určitý obsah nebo produkty, chování při klikání na webové stránky nebo umístění). Pro účely profilování se často používají soubory cookie a webové majáky.
 • Odpovědnost: Správcem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 • Zpracování: "Zpracováním" se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji, ať už automatizovaně, či nikoli. Tento pojem je široký a zahrnuje prakticky jakékoli nakládání s údaji, ať už jde o shromažďování, analýzu, uchovávání, předávání nebo výmaz.
Přejděte na začátek