Afdruk

Train Train Ltd / Evagora Pallikaridi / 8820 Polis / Cyprus

Verantwoordelijk voor de inhoud: P. Freisberg

E-mailadres: hallo@nachtzug.net
Telefoon: +357 77 788470

Registratienummer:ΗΕ 441352
BTW-identificatie: CY10441352F

Geanonimiseerde bezoekersstatistieken

U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat handelingen die u hier verricht, worden geanalyseerd en gekoppeld. Dit beschermt uw privacy, maar voorkomt ook dat de eigenaar van uw acties leert en de bruikbaarheid voor u en andere gebruikers verbetert.

Privacybeleid

Inleiding

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de soorten van uw persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd) die wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke mate. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle door ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens, zowel in het kader van onze dienstverlening als in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod").

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Status: 23 augustus 2021

Inhoudsopgave

Verantwoordelijk

P. Freisberg
Train Train Ltd / Evagora Pallikaridi / 8820 Polis / Cyprus

E-mailadres: hallo@nachtzug.net.

Telefoon: +357 77 788470

Afdruk: https://nachtzug.net/impressum/.

Overzicht van de verwerking

Het volgende overzicht geeft een samenvatting van de soorten gegevens die worden verwerkt en de doeleinden van hun verwerking, en verwijst naar de betrokkenen.

Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen).
 • Inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in online formulieren).
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
 • Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).

Categorieën van betrokken personen

 • Communicatiepartner.
 • Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).

Doeleinden van de verwerking

 • Affiliate tracking.
 • Aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Direct marketing (bijvoorbeeld per e-mail of post).
 • Feedback (bijvoorbeeld het verzamelen van feedback via een online formulier).
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Levering van contractuele diensten en klantenservice.
 • Beheren en beantwoorden van vragen.

Relevante rechtsgrondslagen

Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsgrondslag van de GDPR op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de bepalingen van de GDPR ook nationale voorschriften inzake gegevensbescherming van toepassing kunnen zijn in het land waar u of wij wonen of gevestigd zijn. Indien in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen relevant zijn, zullen wij u daarover informeren in de gegevensbeschermingsverklaring.

 • Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor een bepaald doel of bepaalde doelen.
 • Uitvoering van het contract en precontractueel onderzoek (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen.
 • Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Nationale voorschriften inzake gegevensbescherming in DuitslandNaast de gegevensbeschermingsvoorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn in Duitsland ook nationale voorschriften inzake gegevensbescherming van toepassing. Hiertoe behoort met name de wet ter bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens bij de gegevensverwerking (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). De BDSG bevat met name bijzondere voorschriften inzake het recht op informatie, het recht op wissen, het recht van bezwaar, de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, de verwerking voor andere doeleinden en de doorgifte en geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering. Voorts regelt het de gegevensverwerking ten behoeve van de arbeidsverhouding (artikel 26 BDSG), in het bijzonder met betrekking tot het aangaan, uitvoeren of beëindigen van arbeidsverhoudingen en de toestemming van werknemers. Voorts kunnen wetten inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke deelstaten van toepassing zijn.

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsmede met de verschillende waarschijnlijkheden van optreden en de omvang van de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, alsmede de toegang tot, de toegang tot, de openbaarmaking van, de verzekering van de beschikbaarheid van en de scheiding van de gegevens. Wij beschikken ook over procedures voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, de verwijdering van gegevens en reacties op compromitterende gegevens. Bovendien houden wij reeds rekening met de bescherming van persoonsgegevens bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming, door het ontwerp van technologie en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

SSL-codering (https)Ter bescherming van uw gegevens die via ons online-aanbod worden verzonden, maken wij gebruik van SSL-codering. U kunt dergelijke gecodeerde verbindingen herkennen aan het voorvoegsel https:// in de adresregel van uw browser.

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verwijderd zodra de voor de verwerking toegestane toestemmingen worden ingetrokken of andere toestemmingen ophouden van toepassing te zijn (bijv. als het doel van de verwerking van deze gegevens niet meer van toepassing is of de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel).

Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om handels- of belastingrechtelijke redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Als onderdeel van onze privacyverklaringen kunnen wij gebruikers nadere informatie verstrekken over het wissen en bewaren van gegevens die specifiek zijn voor de verwerking.

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die gegevens bevatten van bezochte websites of domeinen en die door een browser worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod. Opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit taalinstellingen op een website, aanmeldingsstatus, een winkelwagentje of waar een video is bekeken. De term cookies omvat ook andere technologieën die dezelfde functies vervullen als cookies (bijv. wanneer gebruikersgegevens worden opgeslagen met behulp van pseudonieme online-identificatiemiddelen, ook bekend als "gebruikers-ID's").

De volgende soorten cookies en functies worden onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn browser heeft gesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat de browser is gesloten. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen of kan de voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Ook de interesses van gebruikers die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden kunnen in zo'n cookie worden opgeslagen.
 • Cookies van de eerste partij: First-party cookies worden door onszelf ingesteld.
 • Cookies van derden (ook: third-party cookies): Cookies van derden worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derden) om gebruikersinformatie te verwerken.
 • Noodzakelijke (ook: essentiële of absoluut noodzakelijke) cookies: Enerzijds kunnen cookies absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bv. om logins of andere gebruikersinvoer op te slaan of om veiligheidsredenen).
 • Cookies voor statistiek, marketing en personalisatieBovendien worden cookies over het algemeen ook gebruikt in het kader van bereikmeting en wanneer de interesses van een gebruiker of zijn of haar gedrag (bijv. het bekijken van bepaalde inhoud, het gebruik van functies, enz.) op afzonderlijke websites worden opgeslagen in een gebruikersprofiel. Dergelijke profielen worden bijvoorbeeld gebruikt om gebruikers inhoud te tonen die aansluit bij hun mogelijke interesses. Deze procedure wordt ook wel "tracking" genoemd, d.w.z. het volgen van de potentiële interesses van gebruikers. Voor zover wij cookies of "tracking"-technologieën gebruiken, zullen wij u hierover apart informeren in onze verklaring inzake gegevensbescherming of in het kader van het verkrijgen van toestemming.

Opmerkingen over de rechtsgrondslagen: De rechtsgrondslag waarop wij uw persoonsgegevens met behulp van cookies verwerken, is afhankelijk van de vraag of wij u om toestemming vragen. Als dit het geval is en u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens uw verklaarde toestemming. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. in de bedrijfsvoering van ons online aanbod en de verbetering daarvan) of, indien het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

Opslagperiode: Als wij u niet expliciet informeren over de opslagperiode van permanente cookies (bijv. in het kader van een zogenaamde cookie opt-in), gaat u ervan uit dat de opslagperiode maximaal twee jaar kan zijn.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Afhankelijk van de vraag of de verwerking is gebaseerd op toestemming of wettelijke toestemming, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om verleende toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door middel van cookietechnologieën (gezamenlijk "opt-out" genoemd). U kunt uw bezwaar in eerste instantie kenbaar maken via de instellingen van uw browser, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies te deactiveren (waarbij dit ook de functionaliteit van ons online-aanbod kan beperken). Een bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan ook worden gemaakt door middel van verschillende diensten, met name in het geval van tracking, via de webpagina's https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/ worden aangegeven. Bovendien kunt u in het kader van de informatie over de gebruikte dienstverleners en cookies nadere instructies ontvangen over hoe u bezwaar kunt maken.

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemmingWij maken gebruik van een procedure voor het beheer van cookietoestemmingen waarbij de toestemming van gebruikers voor het gebruik van cookies of de in de procedure voor het beheer van cookietoestemmingen genoemde verwerking en aanbieders kan worden verkregen en beheerd en door de gebruikers kan worden ingetrokken. De toestemmingsverklaring wordt opgeslagen om het verzoek niet te hoeven herhalen en om de toestemming overeenkomstig de wettelijke verplichting te kunnen bewijzen. De opslag kan plaatsvinden op de server en/of in een cookie (zogenaamde opt-in cookie of met behulp van vergelijkbare technologieën) om de toestemming te kunnen toewijzen aan een gebruiker of zijn apparaat. Onder voorbehoud van individuele informatie over de aanbieders van diensten voor cookiebeheer, geldt de volgende informatie: De duur van de opslag van de toestemming kan maximaal twee jaar zijn. Er wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie aangemaakt en opgeslagen met het tijdstip van toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bijv. welke categorieën cookies en/of dienstverleners) en de gebruikte browser, het systeem en het eindapparaat.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • BorlabsCookie: Beheer van cookietoestemmingen; Dienstverlener: Borlabs; website: https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/Een individuele gebruikers-ID, taal, soorten toestemming en het tijdstip van indiening worden opgeslagen op de server en in de cookie op het apparaat van de gebruiker.

Levering van het online aanbod en webhosting

Om ons onlineaanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders vanaf wiens servers (of door hen beheerde servers) het onlineaanbod toegankelijk is. Voor deze doeleinden kunnen wij gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, alsmede beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten.

De gegevens die in het kader van de verstrekking van het hostingaanbod worden verwerkt, kunnen alle informatie over de gebruikers van ons onlineaanbod omvatten die in het kader van het gebruik en de communicatie wordt gegenereerd. Dit omvat regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van online aanbiedingen aan browsers te kunnen leveren, en alle invoer binnen ons online aanbod of vanaf websites.

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestandenWijzelf (of onze webhosting provider) verzamelen gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde server log files). De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de opgeroepen webpagina's en bestanden bevatten, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en in de regel IP-adressen en de aanvragende provider.

De serverlogbestanden kunnen enerzijds worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (vooral in geval van misbruik, de zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om het gebruik van de servers en hun stabiliteit te garanderen.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in online formulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Communautaire functies

De door ons aangeboden communityfuncties stellen gebruikers in staat gesprekken of andere uitwisselingen met elkaar aan te gaan. Houd er rekening mee dat het gebruik van de community-functies alleen is toegestaan met inachtneming van de toepasselijke wettelijke situatie, onze voorwaarden en richtlijnen en de rechten van andere gebruikers en derden.

Bijdragen van gebruikers zijn openbaar: Door gebruikers gemaakte berichten en inhoud zijn openbaar zichtbaar en toegankelijk.

Opslag van gegevens voor veiligheidsdoeleindenDe bijdragen en andere inzendingen van de gebruikers worden verwerkt ten behoeve van de community- en conversatiefuncties en worden, behoudens wettelijke verplichtingen of wettelijke toestemming, niet aan derden vrijgegeven. Een verplichting tot afgifte kan met name ontstaan in geval van illegale bijdragen ten behoeve van gerechtelijke vervolging. Wij wijzen erop dat naast de inhoud van de bijdragen ook het tijdstip en het IP-adres van de gebruiker worden opgeslagen. Dit wordt gedaan om passende maatregelen te kunnen nemen ter bescherming van andere gebruikers en de gemeenschap.

Bescherming van eigen gegevensDe gebruikers beslissen zelf welke gegevens zij over zichzelf vrijgeven binnen ons online aanbod. Bijvoorbeeld wanneer gebruikers persoonlijke informatie verstrekken of deelnemen aan gesprekken. Wij verzoeken de gebruikers hun gegevens te beschermen en persoonlijke gegevens alleen met de nodige voorzichtigheid en alleen voor zover nodig openbaar te maken. In het bijzonder vragen wij de gebruikers bijzondere zorg te besteden aan de bescherming van hun toegangsgegevens en veilige wachtwoorden te gebruiken (d.w.z. vooral tekencombinaties die zo lang en willekeurig mogelijk zijn).

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Levering van contractuele diensten en klantenservice, veiligheidsmaatregelen.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractueel onderzoek (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Blogs en publicatiemedia

Wij maken gebruik van blogs of vergelijkbare middelen voor online communicatie en publicatie (hierna "publicatiemedium"). Gegevens van lezers worden ten behoeve van het publicatiemedium alleen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de presentatie en communicatie tussen auteurs en lezers of om veiligheidsredenen. Voor het overige verwijzen wij naar de informatie over de verwerking van bezoekers van ons publicatiemedium in het kader van deze mededeling inzake gegevensbescherming.

Opmerkingen en bijdragenWanneer gebruikers commentaren of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen. Dit gebeurt voor onze veiligheid voor het geval iemand onwettige inhoud achterlaat in commentaren en berichten (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dat geval kunnen wij zelf worden vervolgd voor het commentaar of bericht en zijn wij dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

Voorts behouden wij ons het recht voor om gebruikersgegevens te verwerken ten behoeve van spamdetectie op basis van onze legitieme belangen.

Op dezelfde rechtsgrondslag behouden wij ons het recht voor om in het geval van enquêtes de IP-adressen van gebruikers op te slaan voor de duur ervan en cookies te gebruiken om meervoudig stemmen te voorkomen.

De in het kader van commentaren en bijdragen verstrekte persoonlijke informatie, eventuele contact- en websitegegevens en de inhoudelijke informatie worden door ons permanent opgeslagen totdat de gebruiker hiertegen bezwaar maakt.

Abonnementen op commentaar: Gebruikers kunnen zich met hun toestemming abonneren op follow-up commentaren. Gebruikers ontvangen een bevestigingsmail om te controleren of zij de eigenaar zijn van het ingevoerde e-mailadres. Gebruikers kunnen zich te allen tijde afmelden voor lopende commentaarabonnementen. De bevestigingsmail bevat instructies voor het afmelden. Om de toestemming van gebruikers te bewijzen, slaan wij het tijdstip van inschrijving samen met het IP-adres van gebruikers op en verwijderen wij deze informatie wanneer gebruikers zich afmelden.

U kunt de ontvangst van ons abonnement te allen tijde opzeggen, d.w.z. uw toestemming herroepen. Wij kunnen uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat wij ze verwijderen om te kunnen bewijzen dat de toestemming vroeger werd gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd het bestaan van eerdere toestemming wordt bevestigd.

WordPress emoji's en smilies ophalenBinnen ons WordPress blog worden grafische emoji's (of smilies), d.w.z. kleine grafische bestanden die emoties uitdrukken, gebruikt voor een efficiënte integratie van inhoudselementen, verkregen van externe servers. De providers van de servers verzamelen de IP-adressen van de gebruikers. Dit is nodig om de emojibestanden door te sturen naar de browsers van de gebruikers.

Akismet Anti-Spam ControleWij gebruiken de dienst "Akismet" op basis van onze legitieme belangen. Met behulp van Akismet worden commentaren van echte mensen onderscheiden van spam commentaren. Daartoe worden alle commentaargegevens naar een server in de VS gestuurd, waar ze worden geanalyseerd en vier dagen worden opgeslagen voor vergelijkingsdoeleinden. Als een commentaar is geclassificeerd als spam, worden de gegevens na die tijd opgeslagen. Deze gegevens omvatten de ingevoerde naam, het e-mailadres, het IP-adres, de inhoud van het commentaar, de verwijzer, informatie over de gebruikte browser en het computersysteem en het tijdstip van de invoer.

Gebruikers mogen pseudoniemen gebruiken of hun naam of e-mailadres niet invullen. Zij kunnen de overdracht van gegevens volledig voorkomen door geen gebruik te maken van ons commentaarsysteem. Dat zou jammer zijn, maar helaas zien wij geen alternatieven die net zo effectief werken.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Levering van contractuele diensten en klantenservice, feedback (bijvoorbeeld het verzamelen van feedback via een online formulier), veiligheidsmaatregelen, beheer en beantwoording van vragen, contactverzoeken en communicatie.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractueel onderzoek (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO), Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Affiliate programma's en affiliate links

Wij nemen zogenaamde affiliate links of andere verwijzingen (die bijvoorbeeld zoekmaskers, widgets of kortingscodes kunnen bevatten) naar de aanbiedingen en diensten van derde aanbieders in ons online aanbod op (gezamenlijk "affiliate links" genoemd). Als gebruikers de Affiliate Links volgen of vervolgens gebruik maken van de aanbiedingen, ontvangen wij mogelijk een commissie of andere voordelen van deze derden (gezamenlijk "Commissie" genoemd).

Om te kunnen volgen of de gebruikers gebruik hebben gemaakt van de aanbiedingen van een door ons gebruikte affiliate-link, is het noodzakelijk dat de respectieve derde aanbieders vernemen dat de gebruikers een in ons online-aanbod gebruikte affiliate-link hebben gevolgd. De toewijzing van de affiliate-links aan de betreffende zakelijke transacties of aan andere handelingen (bijv. aankopen) dient uitsluitend voor de commissieboekhouding en wordt geannuleerd zodra deze niet meer nodig is voor het doel.

Met het oog op de bovengenoemde toewijzing van de affiliate links, kunnen de affiliate links worden aangevuld met bepaalde waarden die een onderdeel zijn van de link of anderszins kunnen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in een cookie. De waarden kunnen met name bestaan uit de bronwebsite (referrer), het tijdstip, een online-identificatiecode van de exploitant van de website waarop de affiliate link zich bevond, een online-identificatiecode van de respectieve aanbieding, het type link dat is gebruikt, het type aanbieding en een online-identificatiecode van de gebruiker.

Opmerkingen over de rechtsgrondslagen: Als wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Bovendien kan het gebruik ervan een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele diensten, mits het gebruik van de derde aanbieders in dit kader is overeengekomen. Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke diensten). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Contractuele gegevens (bv. onderwerp van contract, termijn, klantencategorie), gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Affiliate tracking.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Uitvoering van het contract en precontractueel onderzoek (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Plugins en ingesloten functies en inhoud

Wij integreren functionele en inhoudelijke elementen in ons onlineaanbod die worden verkregen van de servers van hun respectieve aanbieders (hierna te noemen "derde aanbieders"). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of stadsplattegronden zijn (hierna uniform aangeduid als "inhoud").

De integratie vereist altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus nodig voor de weergave van deze inhoud of functie. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Aanbieders van derden kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, alsmede worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Opmerkingen over de rechtsgrondslagen: Wanneer wij gebruikers vragen om toestemming voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gegevens van gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke diensten). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. invoer in onlineformulieren).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid, leveren van contractuele diensten en klantenservice, profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO), toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), uitvoering van het contract en precontractueel onderzoek (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Wijziging en bijwerking van het privacybeleid

Wij verzoeken u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen een handeling van uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Waar wij in deze privacyverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties vermelden, dient u er rekening mee te houden dat de adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en dat u de gegevens moet controleren voordat u contact met ons opneemt.

Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene hebt u volgens de GDPR verschillende rechten, die met name voortvloeien uit art. 15 t/m 21 GDPR:

 • Recht op bezwaar: U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
 • Herroepingsrecht voor toestemmingen: U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Recht op informatie: U hebt het recht om bevestiging te vragen of gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, alsmede nadere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op correctie: In overeenstemming met de wettelijke voorschriften hebt u het recht te verzoeken dat de gegevens die op u betrekking hebben worden aangevuld of dat de onjuiste gegevens die op u betrekking hebben worden gecorrigeerd.
 • Recht op wissen en beperking van de verwerking: Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebt u het recht om te eisen dat de gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden gewist of, als alternatief, om beperking van de verwerking van de gegevens te eisen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten of om te verzoeken dat ze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon.
 • Klacht bij toezichthoudende autoriteit: In overeenstemming met de wet en onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, de toezichthoudende autoriteit van uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een inbreuk vormt op de GDPR.

Toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor ons:

Prof. Dr. Dieter Kugelmann
Postbus 30 40
55020 Mainz
Duitsland

Definities van termen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt. Veel van de termen komen uit de wet en worden vooral gedefinieerd in art. 4 van de GDPR. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende uitleg daarentegen is vooral bedoeld om u te helpen ze te begrijpen. De termen zijn alfabetisch gerangschikt.

 • Affiliate tracking: In het kader van affiliate tracking worden links geregistreerd waarmee de koppelende websites gebruikers doorverwijzen naar websites met product- of andere aanbiedingen. De exploitanten van de desbetreffende koppelende websites kunnen een commissie ontvangen als gebruikers deze zogenaamde affiliate-links volgen en vervolgens gebruik maken van de aanbiedingen (bijv. goederen kopen of diensten gebruiken). Hiervoor is het noodzakelijk dat de aanbieders kunnen volgen of gebruikers die geïnteresseerd zijn in bepaalde aanbiedingen, deze vervolgens op aanwijzing van de affiliate-links benutten. Daarom is het voor de functionaliteit van affiliate links noodzakelijk dat deze worden aangevuld met bepaalde waarden die deel uitmaken van de link of elders, bijvoorbeeld in een cookie, worden opgeslagen. De waarden omvatten met name de bronwebsite (referrer), het tijdstip, een online-identificatiecode van de exploitant van de website waarop de affiliatelink zich bevond, een online-identificatiecode van de desbetreffende aanbieding, een online-identificatiecode van de gebruiker en tracking-specifieke waarden zoals bijv. de advertentiemateriaal-ID, de partner-ID en categoriseringen.
 • Persoonlijke gegevens: "Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. een cookie) of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Profielen met informatie over de gebruiker: De verwerking van "profielen met informatie over de gebruiker", kortweg "profilering", omvat elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren, te evalueren of te voorspellen (afhankelijk van het type profilering kan dit verschillende informatie omvatten betreffende demografie, gedrag en interesses, zoals interactie met websites en de inhoud ervan, enz. Cookies en web beacons worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Verantwoordelijk: Verantwoordelijke voor de verwerking": de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerking: "Verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd. De term is breed en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens, of het nu gaat om verzamelen, analyseren, opslaan, doorgeven of wissen.
Scroll naar boven